Tag: nước thải

Xử lý chất thải sản xuất kem

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI a. Ưu điểm: – Công nghệ đề xuất phù hợp với đặc điểm, tính chất của nguồn nước thải; – Nồng độ các chất ô nhiễm sau quy trình xử lý đạt quy chuẩn hiện hành; – Diện tích đất sử dụng tối thiểu; – Công trình