Tag: Xử lý Asen

Xử lý Asen trong nước bằng công nghệ mới

Nguôn nước ngầm Việt Nam hiên đang đối mặt với thực trạng ô nhiễm.Trong đó nhiễm asen là vấn đề đã được khẳng định.Nguồn nước nhiễm Asen gây ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới sức khỏe con người và môi trường sống.Việc loại bỏ Asen trong nước đã được các nhà khoa học